دامنه

هنگامی صحبت از اینترنت می شود ما با جهان بیکرانی روبرو  می شویم که باعث شده انسان ره صد ساله را یک شبه بپیماید.اما کسانی بودند در این میان که نیاز به داشتن یک سایت داردند باید پیش از هر چیز مقدمات آن را فراهم آورند.از جمله اینکه باید نیازهای خود را در قالب یک برنامه به یک شرکت یا فردی که طراحی سایت می کند ارائه دهند.پس از آن گزینش یک هاست مناسب که چه از نظر سرعت و چه از نظر همیشه برقرار باشد و دچار قطع و وصل های مکرر نشود.پس از آن مهم ترین مساله پیداکردن یک دامنه مناسب است.دامنه ای که نخست به وسیله ی دیگران ثبت نشده باشد و پس از آن به درد کار ما بخورد.یعنی ما نمی توانیم یک دامنه را برگزینیم که هیچ ارتباطی با کسب  وکار ما نداشته باشد.باید دامنه ای داشت که زمانی که شنیده می شود ناخودآگاه شنونده را به یاد منظور مورد نظر شما بیندازد.دامنه باید رند باشد یعنی طوری نباشد که برای به یاد سپردن و یا تایپ آن کسی دچار مشکل شوددامنه در واقع اعتبار یک سایت است پس نباید در گزینش آن دچار شتاب زدگی شد و باید با اندیشه درست بهترین را برگزید.ادریس وب به عنوان سایتی که دامنه مورد نظر شما را ثبت می کند می تواند به شما در این زمینه کمک کند.